Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens
Fra Mindelunden set op mod indgangen
Velkommen til vores hjemmeside

NYT - NYT - NYT

På den ordinære generalforsamling 27.03. 2018 blev vedtægterne ændret således, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i marts måned.


Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling opslås fremover på gravpladsen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen


HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

 t orsdag den 28. marts 2019 kl. 18,00 hos Doris Jensen, Nrdr. Torstedvej 8 A, 8700  Horsens


Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

         1.        Valg af dirigent

 

         2.        Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse ved Doris Jensen

 

         3.        Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

 

         4.        Bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af priser for begravelse, forlængelse og kontingent for B-medlemmer fremlægges til vedtagelse.

 

         5.        Forslag til vedtægtsændring – der er ingen ændrigsforslag

 

         6.       Behandling af indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag

 

         7.        Valg af formand – formanden er ikke på valg i 2019

 

         8.        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Jytte Hansen og Tove Rasmussen

                   begge modtager genvalg

 

                   Da Kay Lise Evald er nødsaget til at udtræde af bestyrelsen p.g.a. sygdom, skal der nyvælges en afløser for 1 år.

 

         9.        Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – på valg er Anne Møller og Knud Jensen begge modtager genvalg

 

        10.       Valg af 2 revisorer – på valg er Lars Møller og Eigil Møller begge modtager genvalg

 

         11.      Valg af 2 revisorsuppleanter – på valg er Tommy Friis Jacobsen og Elsebeth Holm

                   begge modtager genvalg

 

         12.      Eventuelt

 

          05.03.19

                  

 

    


Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens er en gravplads for mindre husdyr.

 

Begravelser kan ske i enkeltgrav eller i anonym fællesgrav.

 

På enkeltgravpladser kan der nedlægges en lille sten og eventuelt plantes blomster langs med gangarealet.

 

Fællesgravpladsen er et areal udlagt i græs uden markering af det enkelte gravsted.

Prisen for en begravelse af et husdyr i Mindelunden er 800 kr. og omfatter såvel begravelsen som vedligeholdelse i en fredningsperiode på 5 år fra begravelsen.

 

Fredningsperioden kan forlænges for en ny 5 årig fredningsperiode. Prisen herfor er 450 kr.

 

Henvendelse om begravelse sker til                                                                                 

foreningens formand                                        

Doris Jensen                                                      

Nrdr. Torstedvej 8 A, 8700 Horsens        
telefon 20 12 40 30

Regnskab og andet papirarbejde
varetages af foreningens kasserer
Kay Lise Evald Petersen
Brundby Hovedgade 50 A, 8305  Samsø
telefon 75 75 27 44 mobil 25 78 27 44   
                                      
 

 


De fleste gravpladser er anvendt til hunde og katte, men også andre mindre husdyr som fugle, marsvin og mus har fundet sit sidste hvilested i Mindelunden.

 

Gravpladsen er fuldt brugerstyret gennem en forening af gravpladsens brugere.

 

Det praktiske arbejde med begravelser, vedligeholdelse af arealet og administration udføres vederlagsfrit af foreningens medlemmer.


Gravpladsen er beliggende ved den vestlige ende af Priorsløkkevej på et areal, som Horsens Kommune stiller til gratis rådighed.